Info
Je¿eli strona ta jest widoczna, oznacza to poprawn± instalacjê serwera.
Mo¿na ju¿ zamieniæ zawarto¶æ tej strony.
Host: 83.18.181.221
Port: 80

Serwer Apache/2.2.22 (Win32) PHP/5.3.20
Protokó³ serwera: HTTP/1.1
System operacyjny:

Administrator: twoj@email

Aktualna data: 28-01-2019, 06:34:31

Apache & PHP Informacje na temat konfiguracji serwera Apache oraz PHP ( phpinfo() ).
(819) 839-5966 Zarz±dzanie baz± danych MySQL poprzez skrypt phpMyAdmin. Adres do skryptu: /83.18.181.221/phpmyadmin/ Domy¶lnie dane dostêpowe: Login: root Has³o: brak (zostawiamy puste pole)
8458639310 Przyk³adowe konto WWW /83.18.181.221/ ¦cie¿ka do folderu z u¿ytkownikami: C:/Program Files/WebServ/httpd/
envelope die Przyk³adowe konto WWW 5202999044 Domy¶lna ¶cie¿ka do folderu z u¿ytkownikami: C:/Program Files/WebServ/httpd-users/
webserv_message.php - plik z przyk³adem zewnêtrznych komunikatów (gdy opcja aktywna w ustawieniach WebServ'a)

WebServ 2.1 (Apache/2.2.22 (Win32) PHP/5.3.20 613-739-8947 5.5.21)


864-605-0826 - Oficjalna strona programu
/forum.webserv.pl - Pomoc techniczna