Jeste¶my firm± z tradycjami, dzia³amy na naszym rynku ju¿ od 1990 roku. Zajmujemy siê sprzeda¿± sprzêtu elektronicznego w bran¿y komputerowej, kas fiskalnych, telekomunikacyjnej oraz czytników kart p³atniczych.

Utrzymuj±c wiod±c± pozycje na rynku us³ug informatycznych i telekomunikacyjnych nawi±zali¶my miêdzy innymi wspó³pracê z tak renomowanymi firmami jak: INTEL, MICROSOFT, NOVELL, NOKIA, PANASONIC, OPTIMUS, POSNET, SAMSUNG.

W ramach struktury firmy funkcjonuj± cztery dzia³y:
  • komputerowy - dystrybucja sprzêtu komputerowego, instalacja okablowania sieci komputerowych, sprzeda¿ i wdro¿enie oprogramowania,

  • kas fiskalnych - wdra¿aj±cy kasy i drukarki fiskalne oraz wykonuj±cy systemy sprzeda¿y i zarz±dzania marketem,

  • telekomunikacyjny - zajmuj±cy siê sprzeda¿± us³ug sieci Plus GSM oraz central i telefonów stacjonarnych,

  • czytników kart p³atniczych - instaluj±cy we wspó³pracy z Bankiem PEKAO S.A, POLCARD, BILLBIRD terminale umo¿liwiaj±ce akceptacjê kart p³atniczych w placówkach handlowych i us³ugowych. Nasza struktura organizacyjna jest przygotowana do skutecznej i kompleksowej obs³ugi zarówno klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych.


  • Skupiamy specjalistów o wysokich kwalifikacjach s³u¿±cych ka¿demu klientowi rad± i pomoc± w doborze najodpowiedniejszego sprzêtu i rozwi±zania informatyczno - telekomunikacyjnego.


    Intel, Intel logo, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel Centrino, Intel Centrino logo, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium, i Pentium s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zale¿nych w Stanach Zjednoczonych Am. P³n. lub innych krajach.